واکس زدن – صیقل دادن ایران تحقیقات بیمارستان

واکس زدن – صیقل دادن: ایران تحقیقات بیمارستان بیمارستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی اگرشهردارقبلی96درصدی بود،چرا اقداماتش به نفع 4درصدی ها بود؟

اعتماد در یادداشتی نوشت:محوری ترین شعار شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، طرحی با عنوان ۴ درصد و ۹۶ درصد بود. در واقع ایشان خ

اگرشهردارقبلی96درصدی بود،چرا اقداماتش به نفع 4درصدی ها بود؟

اگرشهردارقبلی96درصدی بود،چرا اقداماتش به نفع 4درصدی ها بود؟

عبارات مهم : ایران

اعتماد در یادداشتی نوشت:محوری ترین شعار شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، طرحی با عنوان ۴ درصد و ۹۶ درصد بود. در واقع ایشان خود را مدافع محرومان و طبقات پایین یا همان ۹۶ درصدی مردم و علیه طبقات اوج و ۴ درصدی معرفی می کرد.

اگرشهردارقبلی96درصدی بود،چرا اقداماتش به نفع 4درصدی ها بود؟

شايد براي خوانندگان تعجب برانگيز باشد كه به تعبير ديگر مبارزه اي جدي را عليه ۴ درصدي ها نويد مي داد، ولي اكنون كه شهردار جديد آمده است و هيچگاه هم شعاري مشابه ۹۶ درصد و ۴ درصد نداده هست؛ شعاري كه معلوم نشد، ۴ درصد از كجا آمده و ۹۶ درصد از كجا؛ به طور جدي به اين مساله پرداخته و به صورت تحليلي نيز نابرابري را در اولويت چالش هاي پایتخت کشور عزیزمان ایران معرفي كرده است.

شهردار جديد مهم ترين چالش پيش روي پايتخت را نابرابري اجتماعي معرفي كرده هست. در واقع تمام مبارزات ضد مرفهين و طرفداري از فقرا در ۱۲ سال شهرداري شهردار قبلي به همراه ۳ سال هم از شهرداري احمدي نژاد كه مدعي طرفداري از طبقات محروم بودند، اكنون در قالب رشد شديد نابرابري و تبديل شدن به مهم ترين چالش شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در آمده است!

اعتماد در یادداشتی نوشت:محوری ترین شعار شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، طرحی با عنوان ۴ درصد و ۹۶ درصد بود. در واقع ایشان خ

اين پرسش براي هر شهروندي مطرح است كه اگر شهردار سابق عليه ۴ درصدي ها و طرفدار ۹۶ درصدي ها بود، بعد آیا طي ۱۲ سال مديريت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هيچ اقدام ملموسي در جهت تحقق اين نشانه نكرده است؟ خب حتما پاسخ خواهند داد كه چنين كرده ايم. ولي اين پاسخ پذيرفتني نيست، زيرا حاصل كار آنان نابرابري بيشتر در پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. ولي دليل مهم تر در نقد اين ادعا، انجام كارهايي عادي است كه مي توانسته در شهرداري انجام شود و نشده هست. خوشبختانه برخي از اين کارها را آقاي نجفي به عنوان شهردار جديد برشمرده است: «فردي كه آپارتمان ٥/٢ ميلياردي در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دارد و ماهي يك ميليون تومان شارژ پرداخت مي كند، عادلانه نيست كه در سال تنها ١٢٣ هزار تومان عوارض پرداخت كند. يا فردي كه ماشين ٨٠٠ ميليوني سوار مي شود يك ريال هم عوارض پرداخت نكند. البته درآمدهاي پايدار وقت مي برد تا به تصويب و اجرا برسد.همچنين اين نوع درآمدها موجب نارضايتي و ناراحتي عده اي از شهروندان خواهد شد.»

كجاي اين عادلانه است كه هزينه هاي شهري تا اين حد غيرمتعادل از مردم اخذ شود؟ آيا شهردار قبلي متوجه نبود كه عوارض خودروي يك بنز آخرين مدل يا پورشه نمي تواند معادل عوارض يك پرايد باشد؟ اگر متوجه بود، بعد آیا اقدامي نكرد و اگر متوجه نبود اين چه نوع مديريت شهري بود و از آن مهم تر شعار ۹۶ درصد و ۴ درصد در ذيل اين واکنش‌ها تبعيض آميز چه معنايي داشت؟ آيا مديريت شهري سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران متوجه نبود كه گرفتن عوارض نوسازي يا خدمات شهري بايد به تناسب ارزش رسمي و واقعي ملك و نه ارزش اسمي آن باشد؟ حتي اخذ عوارض مازاد بر بنا بايد به نسبت بسيار بيشتري از قيمت هر مترمربع ملك در منطقه باشد. به عبارت ديگر عوارض مازاد بر بنا در محله اي كه آپارتمان در آن متري ۱۵ تا ۲۵ ميليون تومان است بايد خيلي خيلي بيشتر از منطقه اي باشد كه آپارتمان متري ۳ ميليون تومان هست. حداقل بايد ۲۰ برابر باشد و نه چندين برابر محدود.

منابع شهرداري ها از يك سو بايد پايدار باشند، ولي از سوي ديگر مي توانند به صورت بازتوزيعي عمل كرده و به عدالت اجتماعي منجر شوند. همچنان كه نحوه تعيين ماليات نيز از اين منطق تبعيت مي كند. اگر سياست اخير در اخذ عوارض مازاد بر بنا به نحو پيش گفته انجام مي شد، ديگر شاهد برج سازي هاي آنچناني در مناطق ١ و ٣ نبوديم و به جاي آن مناطق پايين شهر و حتي بافت هاي فرسوده به دست خود مردم نوسازي مي شدند. بنابراين بايد پرسيد كه اگر آقاي شهردار سابق طرفدار ۹۶ درصدي ها و دشمن ۴ درصدي ها بود بعد آیا سياست هاي ملازم با اين نشانه را از شهرداري شروع نكرد تا الگويي مناسب براي كشور شود؟ ۱۲ سال تكيه زدن بر مديريت شهري و حمايت تقريبا بي چون و چراي بسياري از نهادهاي رسمي و حكومتي از شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بهترين وقت براي آزمون كردن سياست هاي عدالت طلبانه بود.

اگرشهردارقبلی96درصدی بود،چرا اقداماتش به نفع 4درصدی ها بود؟

براي آنكه بدانيم وضعيت نابرابري در پايان ۱۵ سال مديريت اصولگرايان بر شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ديدگاه مردم چگونه بوده هست، مي توانيم به نظرسنجي شهريورماه از مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران مراجعه كنيم كه در پاسخ به اين پرسش كه:

«هركدام از موارد زير تا چه اندازه مشكل مهم و حاد شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب مي شوند؟»

اعتماد در یادداشتی نوشت:محوری ترین شعار شهردار سابق پایتخت کشور عزیزمان ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، طرحی با عنوان ۴ درصد و ۹۶ درصد بود. در واقع ایشان خ

ملاحظه مي شود كه فاصله طبقاتي ميان شمال و جنوب براي مردم بسيار مشهودتر و ملموس تر از جرم و جنايت است و از نظر مردم مشكل مهم تري هست. اين وضعيتي است كه آزاردهنده است و اميدواريم كه شهرداري جديد و شوراي شهر براي كاهش اين فاصله سياست هاي مناسب و موثري اتخاذ كنند و نشان دهند كه چه كساني طرفدار ۹۶ درصدها هستند و چه كساني به نام ۹۶ درصدي ها ولي به كام ۴ درصدي ها عمل مي كردند.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداري | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs